.
Příhlášení | | |

ETICKÝ KODEX ČLENA NSK

 

Úvod

Člen Národního strojírenského klastru je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

 

Profesionalita

Člen Národního strojírenského klastru se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývajících z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšně poskytnutí služby ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.

 

Odpovědnost

Člen Národního strojírenského klastru se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etických kodexem. Veškerým svým jednáním vytváří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví takové podmínky, aby chránil životy a zdraví svých zaměstnanců. Chová se odpovědně vůči životnímu prostředí, tj. tak, že veškeré vyvíjené činnosti při výrobě a poskytování služeb a také jeho produkty jsou šetrné k životnímu prostředí.

 

Sounáležitost

Člen Národního strojírenského klastru vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst svou i Národního strojírenského klastru. Poskytuje aktivně ostatním členům Národního strojírenského klastru a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědom, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Národnímu strojírenskému klastru jej řadí mezi důvěryhodné subjekty podnikatelského stavu.

 

Čestnost

Člen Národního strojírenského klastru jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých zaměstnanců.

 

Solidarita

Člen Národního strojírenského klastru se při své činnosti zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a je solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují. 

 

Závěrečné ustanovení

Kodex je morálním závazkem člena Národního strojírenského klastru a jeho nedodržování může být považováno za hrubé porušení zájmů a poslání NSK viz článek Stanov 4. 4. bod d) Tento kodex nabývá platnosti schválením na Shromáždění členů dne 27. 3. 2013.

Modul praxí a stáží

Přihlaste se na praxi či stáž u členů NSK. Formulář pro přihlášení naleznete po klepnutí na symbol výše. 


Spolupracujeme


Projekt s podporou MSK

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v prosinci 2023 zahájili přípravu pro zpracování projektu „Zpracování strategie a plánu transformace strojírenských podniků Národního strojírenského klastru v MSK s důrazem na průmysl 4.0“.

 Projekt "INO"

 

S podporou Moravskoslezského kraje jsme v květnu 2016 zahájili řešení projektu „Inovační strategie NSK 2017“ (INO). Obsahem projektu INO je rozpracování inovačních námětů ze zásobníku námětů projektu STRAK, vygenerování nových námětů na inovace a uspořádání příslušných konferencí, workshopů a konzultací.

 

V rámci projektu jsou v přihlášených firmách prováděny firemní workshopy o generování a vyhodnocování inovací metodou ITS.  


Kontaktní informace

Národní strojírenský klastr, z.s.
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel: +420 595 957 008
E-mail: klastr@nskova.cz


NSK

Přístup do provozovny klastru a k jeho zařízením a činnostem je umožněn členským subjektům Národního strojírenského klastru za transparentních a nediskriminačních podmínek.
 
TOPlist